4 rok Wydziału Lekarskiego

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. med. Adam Windak

 

Koordynator przedmiotu na IV roku:

Dr n. med. Grzegorz Margas

Dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska

 

Dyżury:

Prof. dr hab. Adam Windak     Poniedziałek 13.00 – 14.00

Dr hab. med., prof. UJ Tomasz Tomasik    Wtorek 14.00 – 16.00

Dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska    Środa 12.00 – 13.00

Dr n. med. Marek Oleszczyk    Czwartek 12.30 – 13.30

Dr n. med. Grzegorz Margas    Wtorek 11.00 – 12.00

Dr n. med. Krzysztof Studziński    Środa 12.30 – 13.30

Lek. med. Janusz Krzysztoń    Środa 12.30 – 13.30

Lek. med. Małgorzata Makowiec-Dyrda    Czwartek 11.00 – 12.00

Lek. med. Izabela Bętkowska    Czwartek 11.30 – 12.30

Lek. med. Iwona Paciepnik    Środa 12.30 – 13.30

 

Harmonogram 2023/2024  semestr zimowy

 

Harmonogram 2023/2024 semestr letni     22.02.2024

 

Miejsce przebierania się studentów:

Obowiązujący strój: zgodnie z „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM. 

W budynku Katedry studenci zostawiają odzież wierzchnią w szafach ubraniowych; brak wydzielonego miejsca na szatnię.

 

Seminaria:

1 Choroby układu oddechowego  2023– dr Elżbieta Kryj-Radziszewska

2 Badanie bilansowe dzieci i młodzieży 2023– dr Elżbieta Kryj-Radziszewska

3. Czujność onkologiczna 2023– dr Krzysztof Studziński

4 Systemy wsparcia w chorobie  – dr Marek Oleszczyk

5 Profilaktyka i promocja zdrowia – dr Janusz Krzysztoń

6 Ograniczenia motoryki– dr Janusz Krzysztoń

7 Prewencja, diagnostyka i leczenie najczęstszych chorób zakaźnych u dzieci – dr Małgorzata Makowiec-Dyrda

Uzależnienia – dr Małgorzata Makowiec-Dyrda

9 Wielochorobowość wieku podeszłego – dr Grzegorz Margas

10 Najczęstsze choroby skóry – dr Iwona Paciepnik

11 Przemoc w rodzinie 2023 – dr Krzysztof Studziński

12 Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego – dr Grzegorz Margas

13 Infekcje dróg oddechowych i moczowych – prof. dr hab. Tomasz Tomasik

14 Opieka nad przewlekle i terminalnie chorym – dr Marek Oleszczyk

15 Zaburzenia psychiczne – dr Marek Oleszczyk

16 Prawidłowy rozwój dziecka 2023– dr Elżbieta Kryj-Radziszewska

17 Diagnostyka w praktyce lekarza rodzinnego – dr Grzegorz Margas

18 Profilaktyka tężca, rany ostre i przewlekłe – dr Grzegorz Margas

 

 

Ćwiczenia praktyczne:

Prowadzący:

dr Grzegorz Margas,

dr Małgorzata Makowiec-Dyrda,

dr Iwona Paciepnik

dr Krzysztof Studziński, 

dr Marek Oleszczyk

prof. dr hab. Tomasz Tomasik

Tematy

19 Techniki komunikacji – 2 godz.

20 Strategie budowy więzi lekarz-pacjent – 1 godz.

21 Trudne badanie – 2 godz.

22 Fazy wywiadu w medycynie rodzinnej – 1 godz.

23 Plan diagnostyczno-terapeutyczny – 1 godz.

24 Opieka nad pacjentem po wypisie ze szpitala – 2 godz.

25 Prewencja i wczesna diagnostyka – 1 godz.

26 Medycyna sportowa – 2 godz. (dr Wojciech Gawroński) 

27 Opieka stacjonarna w warunkach ZOL i DPS – prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska

 

Literatura zalecana do seminariów dla 4 roku Wydziału Lekarskiego

 
 
Schorzenia przewlekłe układu oddechowego 
 
Badanie bilansowe dzieci i młodzieży 
1. Windak A, Chlabicz S. (red) Repozytorium Medycyny Rodzinnej 2023. ZiZ Centrum Edukacji sp. z o. o. Kraków 2023, s. 235-246.
2. Oblacińska A, Jodkowska M, Sawiec P. ABC bilansów zdrowia dziecka. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
 
Czujność onkologiczna i badania przesiewowe
1. Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod redakcja naukową A. Windaka, S. Chlabicza, A. Mastalerz-Migas. Termedia 2015.
 
Systemy wsparcia w chorobie 
1. Oleszczyk M. Wymiary ciągłości opieki [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 103-4
2. Godycki-Ćwirko M.  Nierówności zdrowia [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 137-8
3. Tyszko P.  Partnerzy w opiece nad społecznością lokalną [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 139-40
4. Tyszko P.  Pomoc społeczna [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 140-1
5. Lukas W. Wartości, oczekiwania, przekonania i doświadczenia pacjentów [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 146
 
 
Profilaktyka i promocja zdrowia 
1. Profilaktyka i promocja zdrowia. W: Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, ss 40-53.
 
Ograniczenia motoryki 
1. Ostry ból krzyża w: Windak A, Chlabicz S. (red) Repozytorium Medycyny Rodzinnej 2023. ZiZ Centrum Edukacji sp. z o. o. Kraków 2023, s. 43-48.
2. Reumatologia w gabinecie lekarza POZ. PZWL Warszawa 2019. Rozdział 7. Kręgosłup. Rozdział 32 Ból krzyża.
 
Prewencja, diagnostyka i leczenie najczęstszych chorób zakaźnych 
1. Choroby zakaźne. Choroby układu odpornościowego i szczepienia ochronne w: Kawalec W, Grenda R, Ziółkowska H (red.) Pediatria 2. Wydawnictwo lekarskie PZWL. Warszawa 2013, ss  962-967, 993-1007, 1029-1031, 1048-1056, 1075-1079, 1132-1133.
 
Uzależnienia
2. Konsensus dotyczący rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu. Aktualizacja 2005, Medycyna Praktyczna 2006.
3. Podręczny przewodnik leczenia uzależnienia od tytoniu dla lekarzy i pielęgniarek
4. Jarema M. (red.) Uzależnienia i substancje psychoaktywne w praktyce lekarza POZ. PZWL, Warszawa, 2018.
5. Alter A. Uzależnienia 2.0. Dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2017.
 
 
Wielochorobowość wieku podeszłego
1. Gryglewska B, Grodzicki T. Vademecum geriatrii dla lekarza praktyka. Tom 1-2. Gdańsk 2016
2. Broncel M, Ruxer J. Cukrzyca i zaburzenia lipidowe w gabinecie lekarza POZ. Termedia, Poznań 2017.
3. Cukrzyca w: Windak A, Chlabicz S. (red) Repozytorium Medycyny Rodzinnej 2023. ZiZ Centrum Edukacji sp. z o. o. Kraków 2023 ss 109-117
 
Najczęstsze choroby skóry
1. Choroby skóry. w: Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, ss 639-55, 661-681.
2. Narbutt J. (red.)  Najczęstsze dermatozy w praktyce lekarza rodzinnego. Edra Urban & Partner, Wrocław 2019.
 
Przemoc w rodzinie 
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury ”Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ”Niebieska Karta” (Dz.U. 2023 poz. 1870)
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej (Dz.U. 2023 poz. 1827).
 
 
Zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego 
1. Wallner G, Dziki A, Dąbrowski A. Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego. Lublin 2018
3. Dyspepsja w: Windak A, Chlabicz S. (red) Repozytorium Medycyny Rodzinnej 2023. ZiZ Centrum Edukacji sp. z o. o. Kraków 2023 s. 153-158
 
 
Infekcje dróg oddechowych i moczowych
 
Opieka nad przewlekle i terminalnie chorym
1. Buczkowski K, Krajnik M. Opieka paliatywna [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 54-9
 
Zaburzenia psychiczne
1. Depresja i lęk w: Windak A, Chlabicz S. (red) Repozytorium Medycyny Rodzinnej 2023. ZiZ Centrum Edukacji sp. z o. o. Kraków 2023 s. 139-152
2. Kantorska-Janiec M, Rymaszewska J. Próba samobójcza [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 557-9
5. Kantorska-Janiec M, Rymaszewska J. Zaburzenia występujące pod postacią somatyzacji [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 568
6. Kantorska-Janiec M, Rymaszewska J. Bezsenność [w:] Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, s. 571-4
 
Prawidłowy rozwój dziecka 
1. Noworodek.  Niemowlęta i małe dzieci. Dzieci w wieku szkolnym  w: Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A (red.) Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 2015, ss 109- 113.
 
 
Diagnostyka w praktyce lekarza rodzinnego
1. Rozdział 1 Medycyna oparta na dowodach a proces diagnostyczny. Rozdział 3 Związek między testem a punktem końcowym. W: Price C. Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych. Medpharm 2010.
 
Profilaktyka tężca, rany ostre i przewlekłe 
1. Rozdział 5. Pierwsza pomoc w oparzeniach. Rozdział 6 Leczenie zachowawcze. Rozdział 8. Postępowanie z oparzonym w izbie przyjęć w: Strużyna J. Wczesne leczenie oparzeń. PZWL Warszawa 2006. 
2. Rozdział 1. Proces gojenia się ran przewlekłych. Rozdział 2. Zakażenia ran przewlekłych. Rozdział 4 Owrzodzenie żylne. w: Szewczyk MT,  Jawień A. Leczenie ran przewlekłych, PZWL Warszawa 2019 
3. Profilaktyka czynna i czynno-bierna tężca u osób po zranieniu. Profilaktyka czynno-bierna wścieklizny. Na podstawie: Program szczepień ochronnych na rok 2023
4. Rozdział IX. Urazy w: Żyluk A. Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Medipage 2016.
 
Aktualizacja: 31.01.2024